single

Wschodni sąsiad Polski – Białoruś

Republika Białorusi położona w Europie Wschodniej graniczy z pięcioma państwami: Polską, Rosją, Litwą, Łotwą i Ukrainą. Jako jedyna z nich wszystkich nie ma dostępu do morza. Stała się suwerennym państwem w 1991 roku, ale jest członkiem założycielem ONZ, jak również przynależy do takich organizacji, jak: OBWE, Wspólnoty Niepodległych Państw, czy choćby Związku Rosji i Białorusi. Językami urzędowymi są: białoruski oraz rosyjski, natomiast stolicą kraju jest Mińsk. Ustrój polityczny panujący w tym kraju to republika prezydencka. System polityczny zalicza się do autorytarnych. Najsilniej działającą organizacją opozycyjną, która sprzeciwia się rządom obecnego prezydenta Aleksandra Łukaszenki jest Białoruski Front Ludowy.

Opozycja domaga się m.in. wolności słowa, przestrzegania praw człowieka oraz realnego uznania języka białoruskiego, jako oficjalnego, na równi z językiem rosyjskim. Do religii należy zaliczyć prawosławie, które w znacznym stopniu dominuje nad innymi. Największą grupę narodowościową stanowią Białorusini (83,7%), na drugim miejscu są Rosjanie (8,3%), a za nimi Polacy (3,1%). Za czasów trwania ZSRR Białoruś była zaliczana do jednych z najbardziej rozwiniętych republik radzieckich pod względem gospodarczym. Po rozpadzie nastąpił okres silnej recesji, zatrzymany w roku 1996. Na chwilę obecną Białoruś uzyskała PKB wyższe niż przed rokiem 1991, co razem z Uzbekistanem czyni je wyjątkowymi na tle innych republik byłego ZSRR. Gospodarka opiera się przede wszystkim na rolnictwie i przemyśle.